Съдържание – LG 84UB980V User Manual

Page 262

Advertising
background image

2

СЪДЪРЖАНИЕ

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

СЪДЪРЖАНИЕ

3

ЛИцЕНзИ

3

ИНФОРМАцИЯ зА СОФТУЕР С

ОТВОРЕН КОД

3

НАСТРОЙКА НА УСТРОЙСТВО

зА ВЪНШНО УПРАВЛЕНИЕ

4

ИНСТРУКцИИ зА БЕзОПАСНОСТ

11

Гледане на 3D изображения

(само при 3D модели)

13

ПРОцЕС НА ИНСТАЛИРАНЕ

13

АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА

13

Разопаковане

17

Закупува се отделно

18

Части и бутони

20

- Ползване на джойстик бутона

21

Повдигане и преместване на
телевизора

21

Монтаж на маса

23

Монтаж на стена

24

Използване на вградената камера

25

- Подготовка на вградената камера

25

- Наименования на частите на

вградената камера

25

- Проверка на обхвата на заснемане

на фотоапарата

26

ДИСТАНцИОННО УПРАВЛЕНИЕ

28

ФУНКцИИ НА

ДИСТАНцИОННОТО

УПРАВЛЕНИЕ Magic

29

Регистриране на дистанционно
управление Magic

29

Как да използвате дистанционното
управление Magic

30

Предпазни мерки, които да
съблюдавате при използване на
дистанционно управление Magic

31

ИзПОЛзВАНЕ НА ТОВА

РЪКОВОДСТВО НА

ПОТРЕБИТЕЛЯ

31

ПОДДРЪЖКА

31

Почистване на вашия телевизор

31

- Екран, рамка, шкаф и стойка

31

- Захранващ кабел

32

ОТСТРАНЯВАНЕ НА

НЕИзПРАВНОСТИ

32

СПЕцИФИКАцИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

y

Ако пренебрегнете съобщението за

предупреждение, можете да причините

сериозно нараняване и има опасност от

злополука или смърт.

ВНИМАНИЕ

y

Ако пренебрегнете съобщението за внимание,

можете да причините леко нараняване или

повреда на уреда.

зАБЕЛЕЖКА

y

Тази забележка ви помага да разберете

продукта и да го използвате безопасно. Преди

да използвате продукта, прочетете тази

бележка внимателно.

Advertising
This manual is related to the following products: