LG 84UB980V User Manual

Page 167

Advertising
background image

9

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ENG

Č

ES

K

Y

y

Nedotýkejte se obrazovky ani na ni na delší dobu nepokládejte prsty. Mohlo by dojít

k dočasné deformaci obrazu.

y

Při čištění výrobku a jeho součástí nejprve odpojte napájení a otřete jej měkkým

hadříkem. Použití nadměrné síly může způsobit poškrábání nebo změny zbarvení.

Nestříkejte na výrobek vodu ani jej neotírejte mokrým hadříkem. Nepoužívejte čisticí

prostředky na sklo, leštěnku na auta nebo průmyslová leštidla, abrazivní prostředky

nebo vosk, benzen, alkohol apod., které mohou výrobek a jeho panel poškodit.

V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození

výrobku (deformaci, korozi nebo prasknutí).

y

Pokud je tato jednotka připojena k zásuvce na střídavý proud, není odpojena od zdroje střídavého proudu,

i když tuto jednotku vypnete VYPÍNAČEM.

y

Při odpojování kabelu jej uchopte za zástrčku a vytáhněte.

Pokud dojde k oddělení vodičů uvnitř kabelu, může dojít k požáru.

y

Před přesouváním výrobku nejprve vypněte napájení. Pak vytáhněte napájecí kabely,

kabely antény a všechny připojovací kabely.

Mohlo by dojít k poškození televizoru nebo napájecího kabelu a vzniku požáru nebo

úrazu elektrickým proudem.

y

Při přesouvání nebo vybalování výrobku pracujte ve dvojici, protože výrobek je těžký.

Jinak může dojít ke zranění.

y

Jednou za rok se obraťte na servisní středisko s žádostí o vyčištění vnitřních součástí

výrobku.

Nahromaděný prach může způsobit mechanické selhání.

y

Veškeré opravy výrobku svěřte kvalifikovaným pracovníkům servisu. Výrobek je potřeba

opravit v případě, že byl jakýmkoli způsobem poškozen, například v případě poškození

napájecího kabelu nebo zástrčky, vniknutí kapaliny či objektů do zařízení nebo pokud

bylo zařízení vystaveno dešti či vlhkosti, nefunguje standardním způsobem či spadlo na

zem.

y

Pokud je výrobek při dotyku studený, můžete po jeho zapnutí pozorovat nepatrné

blikání. Jde o normální jev, výrobek je v pořádku.

y

Panel je výrobek s moderní technologií s rozlišením dvou až šesti milionů pixelů. Na

panelu můžete vidět drobné černé nebo jasně barevné tečky (červené, modré nebo ze-

lené) velikosti 1 ppm. Nejedná se o závadu a neovlivňuje to výkon ani spolehlivost vý-

robku.

Tento jev se vyskytuje také u výrobků třetích stran a není důvodem pro výměnu nebo

vrácení peněz.

Advertising
This manual is related to the following products: