LG 84UB980V User Manual

Page 221

Advertising
background image

29

FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA MAGIC REMOTE CONTROL

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

Rozpoznávanie hlasu

Na použitie funkcie rozpoznávania hlasu je

potrebné sieťové pripojenie.

1. Stlačte tlačidlo Rozpoznávanie hlasu.

2. Po zobrazení okna pre hlas v ľavej časti tel-

evíznej obrazovky niečo povedzte.

• Rozpoznávanie hlasu môže zlyhať, ak hov-

oríte príliš rýchlo alebo príliš pomaly.

• Diaľkové ovládanie Magic používajte vo vzdi-

alenosti najviac 10 cm od vašej tváre.

• Úspešnosť rozpoznania sa môže líšiť v závis-

losti od charakteristík hlasu používateľa (hlas,

výslovnosť, intonácia a rýchlosť) a prostredia

(okolitý hluk a hlasitosť televízora).

Používanie diaľkového ovládača

Magic Remote control

y

Mierne zatraste diaľkovým

ovládaním Magic doprava

a doľava alebo stlačte tlačidlá

(Home),

,

a kurzor

sa zobrazí na obrazovke.

(Pri niektorých modeloch

televízora sa kurzor objaví, keď

pohnete kolieskom.)

y

Ak sa kurzor určitú dobu

nepoužíval alebo je diaľkové

ovládanie Magic položené

na rovnom povrchu, kurzor

zmizne.

y

Ak kurzor nefunguje správne,

môžete ho obnoviť tým, že ho

presuniete na okraj obrazovky.

y

Diaľkové ovládanie Magic vybíja

batérie rýchlejšie ako bežné

diaľkové ovládanie, pretože

obsahuje dodatočné funkcie.

Registrácia diaľkového ovládača

Magic Remote control

Postup pri registrácii diaľkového ovládania Magic

BACK

HOME

P

MY APPS

(Ko-

liesko)

Ak chcete používať diaľkové ovládanie

Magic, musíte ho spárovať s vaším TV.

1 Do diaľkového ovládania Magic

vložte batérie a zapnite TV.

2 Namierte diaľkové ovládanie Magic

na TV a stlačte

BACK

HOME

P

MY APPS

Koliesko (OK)

na diaľkovom ovládaní.

* Ak sa v TV nepodarí zaregistrovať

diaľkové ovládanie Magic, vypnite

a opätovne zapnite TV a skúste to

znova.

Postup pri zrušení registrácie diaľkového ovládača

Magic

(SPÄŤ)

(Home)

Aby ste zrušili párovanie diaľkového

ovládania Magic,stlačte naraz tlačidlá

(SPÄŤ) a (Home) a 5 sekúnd

ich podržte.

* Stlačením a podržaním tlačidla

(UKONČIŤ funkciu LIVE) vám

umožní naraz zrušiť a znova

zaregistrovať diaľkové ovládanie

Magic.

Advertising
This manual is related to the following products: