LG 84UB980V User Manual

Page 266

Advertising
background image

6

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

y

Не разпръсквайте вода върху продукта и не го почиствайте със запалимо

вещество (разтворите или бензен). Това може да причини пожар или токов удар.

y

Не позволявайте удар или падане на предмети върху уреда и не удряйте екрана с

предмети.

Може да се нараните или продуктът да се повреди.

y

Никога не докосвайте този уред или антената по време на гръмотевични бури или

светкавици.

Може да ви удари ток.

y

Никога не докосвайте стенния контакт, когато има изтичане на газ, отворете про-

зорците и проветрете.

Това може да причини пожар чрез искра или възпламеняване.

y

Не разглобявайте, поправяйте или променяйте уреда по свое усмотрение.

Това може да причини пожар или токов удар.

Свържете се със сервизния център за проверка, калибриране или поправка.

y

Ако възникне някое от следните състояния, изключете продукта незабавно и се

свържете с местния сервизен център:

- продуктът е бил подложен на удар;
- продуктът е повреден;
- в продукта са навлезли чужди предмети;
- от продукта излиза дим или странна миризма.

Това може да доведе до опасност от пожар или токов удар.

y

Ако възнамерявате да не използвате уреда дълго време, извадете щепсела на

захранващия кабел от контакта.

Запрашването може да причини пожар, а влошаване на качеството на

изолационните материали може да стане причина за изтичане на ток, токов удар

или пожар.

y

Уредът не трябва да бъде излаган на капане или пръскане и върху него не трябва

да бъдат поставяни предмети, пълни с течности, като например вази.

y

Не поставяйте продукта на стена, ако може да бъде изложен на олио или пръски от олио.

Това може да повреди продукта и да доведе до падане поради хлъзгане.

Advertising
This manual is related to the following products: