LG 84UB980V User Manual

Page 129

Advertising
background image

5

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ENG

PO

LS

K

I

y

Należy zagiąć doprowadzony do budynku z zewnątrz przewód antenowy, aby

uniemożliwić spływanie do środka wody deszczowej.

Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie przez wodę

wnętrza urządzenia lub porażenie elektryczne.

y

Podczas montażu telewizora na ścianie należy uważać, aby przewód zasilający i

przewody sygnałowe nie znajdowały się z tyłu telewizora.

Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar lub porażenie

prądem.

y

Nie wolno podłączać zbyt wielu urządzeń elektrycznych do jednego gniazdka sieciowe-

go z wieloma wejściami.

Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować przegrzanie gniazdka, a w

konsekwencji pożar.

y

Produktu nie wolno upuścić ani przewrócić podczas podłączania urządzeń zewnętrz-

nych.

Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

Desiccant

y

Materiały chroniące przed wilgocią oraz winylowe opakowania należy przechowywać w

miejscu niedostępnym dla dzieci.

Materiał chroniący przed wilgocią jest szkodliwy w przypadku spożycia. W razie przy-

padkowego spożycia należy wymusić wymioty i udać się do najbliższego szpitala. Poza

tym opakowania winylowe mogą spowodować uduszenie, dlatego należy przechowy-

wać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

y

Należy dopilnować, aby telewizor był zamontowany w sposób bezpieczny dla dzieci, a

w szczególności uniemożliwiający jego przewrócenie, bądź próby wspinania się na nie-

go przez dziecko.

W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia telewizor może przewrócić się i spowo-

dować poważne obrażenia.

y

Po wyjęciu zużytych baterii z urządzenia należy uważać, aby nie zostały one zjedzone

przez dzieci.

W przypadku zjedzenia baterii należy natychmiast udać się do lekarza.

y

Nie wolno wkładać przedmiotów przewodzących prąd (np. metalowych prętów) w koń-

cówkę przewodu zasilającego, gdy drugi koniec jest podłączony do gniazdka elektrycz-

nego. Poza tym nie wolno dotykać przewodu zasilającego bezpośrednio po podłącze-

niu go do gniazdka.

Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi śmiertelnym porażeniem prądem.

(zależnie od modelu)

y

W pobliżu produktu nie wolno przechowywać żadnych łatwopalnych substancji.

Istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru spowodowanego lekkomyślnym przechowywaniem

łatwopalnych substancji.

y

Nie wolno wrzucać do wnętrza produktu metalowych przedmiotów, takich jak mone-

ty, spinki do włosów, pręty lub druty, a także łatwopalnych przedmiotów, takich jak pa-

pier czy zapałki. Należy zwrócić szczególną uwagę, by zapobiec takiemu postępowaniu

dzieci.

Takie postępowanie grozi porażeniem prądem, pożarem lub uszkodzeniem ciała. W

przypadku wrzucenia jakiegokolwiek przedmiotu do wnętrza produktu należy odłączyć

przewód zasilający i skontaktować się z centrum obsługi.

Advertising
This manual is related to the following products: