LG 84UB980V User Manual

Page 33

Advertising
background image

A-33

MAKING CONNECTIONS

Srpski

Možete da koristite opcioni spoljni audio sistem umesto

ugrađenih zvučnika.

Digitalna optička audio veza

Omogućava prenos digitalnog audio signala sa televi-

zora na spoljni uređaj. Povežite spoljni uređaj i televizor

pomoću optičkog audio kabla na način prikazan na

sledećoj slici.

y

Nemojte gledati u port optičkog izlaza. Gledanjem

u laserski zrak možete oštetiti vid.

y

Ako zvučna datoteka sadrži funkciju ACP

(Audio Copy Protection), može doći do blokade

digitalnog audio izlaza.

NApOMENA

hrvatski

Umjesto ugrađenog zvučnika možete koristiti dodatni

vanjski audio sustav.

Digitalni optički zvučni priključak

Prijenos digitalnog audiosignala s televizora do

vanjskog uređaja. Priključite vanjski uređaj na televizor

pomoću optičkog zvučnog kabela kako je prikazano na

sljedećoj slici.

y

Ne gledajte u optički izlazni priključak. Gledanje

u lasersku zraku može oštetiti vid.

y

Zvuk koji koristi funkciju ACP (Audio Copy

Protection) može blokirati digitalni zvučni izlaz.

NApOMENA

Shqip

Përdorni një sistem të jashtëm fakultativ për audion në

vend të altoparlantit të integruar.

Lidhja e audios dixhitale optike

Transmeton sinjalin dixhital audio nga TV-ja në një

pajisje të jashtme. Lidhni pajisjen e jashtme dhe TV-në

me kabllon optike audio siç tregohet në ilustrimin e

mëposhtëm.

y

Mos shikoni në portën e daljes optike. Shikimi i

rrezeve lazer mund t’ju dëmtojë shikimin.

y

Audioja me funksion ACP (Mbrojtje e kompjimit

të audios) mund të bllokojë daljen dixhitale të

audios.

ShËNiM

Bosanski

Možete koristiti opcionalni vanjski zvučni sistem

umjesto ugrađenog zvučnika.

Digitalna optička audio veza

Prenosi digitalni audio signal sa TV-a na vanjski uređaj.

Povežite vanjski uređaj i TV putem optičkog audio

kabla na način prikazan na sljedećoj ilustraciji.

y

Nemojte gledati u priključak optičkog izlaza.

Gledanje u laserski zrak može oštetiti vid.

y

Funkcija Zvuk s ACP-om (Zaštita od kopiranja

zvuka) može blokirati digitalni izlaz zvuka.

NApOMENA

Македонски

Можете да користите опционален надворешен

аудио систем наместо вградениот звучник.

Дигитално оптичко аудио поврзување

Овозможува пренесување на дигитален аудио

сигнал од телевизорот кон надворешен уред.

Поврзете ги надворешниот уред и телевизорот

со оптички аудио кабел како што е прикажано на

следната слика.

y

Не гледајте во оптичкиот излезен приклучок.

Гледањето кон ласерските зраци може да ви

го оштети видот.

y

Аудио со функција ACP (Audio Copy Protection

- Аудио со заштита од копирање) може да го

блокира дигиталниот аудио излез.

ЗАБЕЛЕШКА

Advertising
This manual is related to the following products: