LG 84UB980V User Manual

Page 47

Advertising
background image

A-47

MAKING CONNECTIONS

hrvatski

Prijenos video i audio signala sa vanjskog uređaja do

televizora. Priključite vanjski uređaj na televizor pomoću

Euro Scart kabela kako je prikazano na sljedećoj slici.

Vrsta izlaza

Trenutačni

način ulaza

AV1

(TV izlaz

1

)

Digitalna TV

Digitalna TV

Analogna TV, AV

Analogna TV

Komponentni
HDMI

1 TV izlaz: prenosi analogne ili digitalne TV signale.

y

Svaki Euro Scart kabel koji koristite mora biti

oklopljen.

y

Kada gledate digitalnu televiziju u 3D načinu

rada, samo se 2D izlazni signali mogu prenijeti

SCART kabelom. (samo 3D modeli)

NApOMENA

Shqip

Transmeton sinjalet e videos dhe audios nga një pajisje

e jashtme tek TV-ja. Lidhni pajisjen e jashtme dhe

TV-në me kabllot Euro Scart siç tregohet në ilustrimin

më poshtë.

Lloji i daljes

Regjimi

aktual i hyrjes

AV1

(Dalje e TV-së

1

)

TV dixhital

TV dixhital

TV, AV analoge

TV analog

Komponenti
HDMI

1 Dalja e TV-së: Nxjerr sinjalet e TV-së analoge ose

TV-së dixhitale.

y

Kabllot Euro Scart duhet të jenë të mbrojtur nga

sinjalet.

y

Kur shikohen transmetime televizive dixhitale në

modalitet figure 3D, nga kablloja SCART mund të

dalin vetëm sinjale 2D. (Vetëm modelet 3D)

ShËNiM

Bosanski

Prenosi video i audio signale sa vanjskog uređaja na

TV uređaj. Povežite vanjski uređaj i TV aparat putem

Euro Scart kabla na način prikazan na sljedećoj

ilustraciji.

Tip izlaza

Trenutni

način ulaza

AV1

(TV izlaz

1

)

Digitalna TV

Digitalna TV

Analogna TV, AV

Analogna TV

Komponenta
HDMI

1 TV izlaz: izlaz analognih TV ili digitalnih TV signala.

y

Svaki Euro Scart kabl mora imati zaštitu signala.

y

Prilikom gledanja digitalnog TV programa u 3D

načinu prikaza, preko SCART kabla je moguće

slati samo 2D izlazne signale. (Samo 3D modeli)

NApOMENA

Македонски

Овозможува пренесување на видео и аудио сигнали

од надворешниот уред кон телевизорот. Поврзете

ги надворешниот уред и телевизорот со Euro Scart

кабел како што е прикажано на следната слика.

Тип на излез

Тековен

режим на влез

AV1

(TV излез

1

)

Дигитална TV

Дигитална TV

Аналогна TV, AV

Аналогна TV

Компонентен
HDMI

1 TV излез : На излез дава аналогни TV или

дигитални TV сигнали.

y

Секој Euro scart кабел кој ќе се користи мора

да има оклоп за заштита на сигналот.

y

При гледање на дигитална телевизија во 3D

режим на слика, единствено 2D излезните

сигнали може да бидат емитувани преку

SCART кабелот. (Само 3D модели)

ЗАБЕЛЕШКА

Advertising
This manual is related to the following products: