Funkcie diaľkového ovládača magic remote control – LG 84UB980V User Manual

Page 220

Advertising
background image

28

FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA MAGIC REMOTE CONTROL

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

FUNKcIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA MAgIc REMOTE

cONTROL

Keď sa zobrazí hlásenie „Batéria diaľkového ovládania Magic je slabá. Vymeňte batériu.“, vy-

meňte batériu.

Pri výmene batérií otvorte kryt priečinka pre batérie, vložte batérie (1,5 V, typ AA) a zachovajte

pritom správnu polohu pólov a podľa nálepky vo vnútri priečinka a potom zatvorte kryt

priečinka pre batérie. Uistite sa, že je diaľkový ovládač namierený smerom k snímaču diaľko-

vého ovládača na televízore.

Ak chcete batérie vybrať, vykonajte činnosti inštalácie v opačnom poradí.

y

Nepoužívajte naraz staré a nové batérie, pretože by to mohlo poškodiť diaľkový ovládač.

UPOZORNENIE

/INPUT

(SPÄŤ)

Slúži na prepnutie na predchádzajúcu

obrazovku.

(Home)

Prístup k úvodnej ponuke Home.

(UKONČIŤ funkciu LIVE)

Prepína medzi vysielaním (anténa) a rôznymi

vstupmi.

(Rozpoznávanie hlasu)

Navigačné tlačidlá

(hore/dole/vľavo/vpravo)

Stláčaním tlačidiel hore, dole,

vľavo alebo vpravo prechádzate

cez ponuky. Keď stlačíte tlačidlá

a kurzor je práve

zobrazený, kurzor zmizne z obra-

zovky a diaľkové ovládanie Magic

bude fungovať ako bežné diaľkové

ovládanie. Aby sa kurzor znova

zobrazoval na obrazovke, zatraste

diaľkovým ovládačom Magic doprava

a doľava.

Farebné tlačidlá

Prístup k špeciálnym funkciám v

určitých ponukách.

(

: Červené,

: Zelené,

: Žlté,

: Modré)

Zobrazí ovládanie z obrazovky.

* Priamy prístup do ponuky Univerzálne

ovládanie. (v závislosti od modelu)

* Stlačením a podržaním tlačidla

sa

zobrazí ponuka s výberom externých

zariadení, ktoré sú pripojené k televízoru.

Sledovanie videa v 3D.

(VYPNÚŤ ZVUK)

Vypnutie všetkých zvukov.

* Stlačením a podržaním tlačidla

sa

povolí funkcia popisu zvuku.

(NAPÁJANIE)

Zapínanie a vypínanie televízora.

BACK

HOME

P

MY APPS

Koliesko (OK)

Stlačením stredu kolieska vyberiete

ponuku. Pomocou kolieska môžete

meniť programy alebo kanály

a prechádzať cez ponuky.

Nastavenie úrovne hlasitosti.

P

Prechádzanie cez uložené rogramy alebo

kanály.

(Len modely UB85**, UB95**, UB98**)

Advertising
This manual is related to the following products: