Дистанционно управление, Внимание – LG 84UB980V User Manual

Page 286

Advertising
background image

26

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

Q.MENU

1

.,;@

2

abc

3

def

4

ghi

5

jkl

6

mno

7

pqrs

8

tuv

0

9

wxyz

[

GUIDE

Q.VIEW

FAV

MUTE

P

P

A

G

E

EXIT

OK

LIVE MENU

BACK

AD

SUBTITLE

MY APPS

LIVE TV

TEXT

T.OPT

TV/RAD

Time Machine

SUBTITLE

SMART

REC/

APP/

INPUT

SETTINGS

INFO

RECENT

ДИСТАНцИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Описанията в това ръководство съответстват на бутоните на дистанционното
управление.
Моля, прочетете внимателно това ръководство и използвайте правилно телевизора.
За да смените батериите, отворете капака на батериите, сменете батериите (1,5 V
AAA), като внимавате краищата и да съвпадат, и затворете капака.
За да извадите батериите, извършете действията за поставяне в обратна посока.

y

Не смесвайте стари с нови батерии, тъй като това може да повреди дистанционното управление.

y

Дистанционното устройство няма да бъде включено за всички пазари.

ВНИМАНИЕ

Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на телевизора.(в

зависимост от модела)

(зАХРАНВАНЕ) Включва или изключва захранването на телевизора.

iNPUT Сменя входа.

Q. MENU Влизате в бързите менюта.

SETTiNgS Влизате в главните менюта.

INFO

Преглеждате информацията на текущо избраната програма и екран.

(Ръководство на потребителя) Показва ръководството за потребителя.

gUiDE Показва справочника за програми.

(Интервал) Отваря празна позиция на клавиатурата на екрана.

Q.ViEW Връщате се на предишно гледаната програма.
FaV Влизате в списъка си с любими канали.

Използва се за гледане на 3D видеоклипове.

MUTE Изключвате всички звуци.

+

- Регулира силата на звука.

Pꕍ Превърта през запазените програми или канали.

PagE Премествате се на предишния или на следващия екран.

REcENT Показва предходната хронология.

SMaRT Предоставя достъп до менюто Home.

MY aPPS Показва списъка с приложения.

Бутони за навигация (нагоре/надолу/вляво/вдясно) Превъртате през менюта

или oпции.

OK Избирате менюта или опции и потвърждавате своя избор.

BacK Връщате се на предишното ниво.

LiVE MENU Показва списъка с Препоръчителни, Програма, Търсени и Записани.

EXiT Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим.

1

цветни бутон С тях влизате в специални функции на някои менюта.

(

: червен,

: зелен,

: жълт,

: син)

2

БУТОНИ зА ТЕЛЕТЕКСТ Тези бутони се използват за телетекст.

APP/ Избира източник на MHP ТВ меню. (само за Италия) (в зависимост от модела)

LiVE TV Връщате се на LIVE TV.

Бутони за управление (

) Управлявате менютата за платено съ-

държание и тези на устройства, съвместими с Time Machine

Ready

, SmartShare или

SIMPLINK (USB или SIMPLINK или Time Machine

Ready

).

ii (FREEZE) Стопира текущия кадър, като същевременно използва входен

източник TV, AV, Component или HDMI.

REc/ Започвате да записвате и се извежда менюто за запис. (поддържа се само

от модела с готовност за Time Machine

Ready

)

SUBTiTLE Преобразува избраните от вас субтитри в цифров режим.

aD Чрез натискането на бутон AD, функцията аудио описания ще се включи.

TV/RaD Избира радио, телевизионна и DTV програма.

1

2

или

Advertising
This manual is related to the following products: