Dálkový ovladač, Upozornění – LG 84UB980V User Manual

Page 184

Advertising
background image

26

DÁLKOVÝ OVLADAČ

ENG

Č

ES

K

Y

Q.MENU

1

.,;@

2

abc

3

def

4

ghi

5

jkl

6

mno

7

pqrs

8

tuv

0

9

wxyz

[

GUIDE

Q.VIEW

FAV

MUTE

P

P

A

G

E

EXIT

OK

LIVE MENU

BACK

AD

SUBTITLE

MY APPS

LIVE TV

TEXT

T.OPT

TV/RAD

Time Machine

SUBTITLE

SMART

REC/

APP/

INPUT

SETTINGS

INFO

RECENT

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Popisy v tomto návodu se týkají tlačítek dálkového ovladače.

Prostudujte si pozorně tento návod a používejte televizor správným způsobem.

Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete kryt baterie, vložte baterie (1,5 V

AAA) tak, aby koncovky a odpovídaly štítku umístěnému uvnitř prostoru pro

baterie, poté kryt baterií zavřete.

Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí.

y

Nepoužívejte současně staré a nové baterie, jinak se dálkový ovladač může poškodit.

y

Dálkové ovládání nebude určeno pro všechny trhy.

UPOZORnĚnÍ

Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na televizoru.

(Závisí na modelu)

(nAPÁJEnÍ) Zapnutí nebo vypnutí televizoru.

inPUT Změna vstupního zdroje.

Q. MEnU Přístup k nabídkám rychlého menu.

SETTingS Přejde na hlavní menu.

INFO

Zobrazí informace o aktuálním pořadu a obrazovce.

(Uživatelská příručka) Zobrazí uživatelskou příručku.

gUiDE Zobrazí průvodce pořady.

(mezera) Slouží k zadání mezery na klávesnici na displeji.

Q.ViEW Návrat k dříve zobrazenému programu.
FAV Přístup k seznamu oblíbených kanálů.

Používá se pro sledování videa ve 3D.

MUTE Vypnutí všech zvuků.

+

- Úprava úrovně hlasitosti.

Pꕍ Procházení uloženými programy nebo kanály.

PAgE Přechod na předchozí nebo další obrazovku.

REcEnT Zobrazuje předchozí historii.

SMART Přístup k menu Home.

MY APPS Zobrazí seznam aplikací.

navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava) Procházení nabídkami nebo možnostmi.

OK Výběr menu nebo možnosti a potvrzení zadání.

BAcK Návrat na předchozí úroveň.

LiVE MEnU Zobrazí seznam doporučených, programů, hledání a záznamů.

EXiT Vymazání veškerých zobrazení na obrazovce a přechod zpět ke sledování televizoru.

1

Barevná tlačítka V některých nabídkách mají zvláštní funkce.

(

: Červené,

: Zelené,

: Žluté,

: Modré)

2

TLAČÍTKA TELETEXTU Tato tlačítka se používají pro teletext.

APP/ Výběr zdroje nabídky MHP televizoru. (pouze Itálie) (závisí na modelu)

LiVE TV Návrat do režimu ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ.

Ovládací tlačítka (

) Ovládání nabídek s prémiovým obsahem, Time

Machine

Ready

nebo SmartShare nebo kompatibilních zařízení SIMPLINK (USB nebo

SIMPLINK nebo Time Machine

Ready

).

II (ZAST AViT) Zastaví aktuální snímek během používání vstupního zdroje TV, AV,

Komponentní nebo HDMI.

REc/ Zahájit nahrávání a zobrazit menu pro nahrávání. (pouze u modelů s podporou

Time Machine

Ready

)

SUBTiTLE V digitálním režimu zobrazí preferované titulky.

AD Stisknutím tlačítka AD se aktivuje funkce popisů zvuku.

TV/RAD Změna velikosti obrazu.

1

2

nebo

Advertising
This manual is related to the following products: