Funkcje pilota magic – LG 84UB980V User Manual

Page 152

Advertising
background image

28

FUNKCJE PILOTA MAGIC

ENG

PO

LS

K

I

FUnKCjE PILOTA MAGIC

Kiedy pojawi się komunikat „Bateria pilota Magic bliska wyczerpania. Wymień baterie.”,

należy wymienić baterie.

W celu włożenia baterii otwórz pokrywę komory baterii, włóż baterie (1,5 V AA) zgod-

nie z oznaczeniami i na etykiecie w komorze baterii, a następnie zamknij pokry-

wę komory baterii. Pilota należy kierować w stronę czujnika zdalnego sterowania w te-

lewizorze.

W celu wyjęcia baterii należy wykonać czynności takie, jak przy ich wkładaniu, ale w od-

wrotnej kolejności.

y

Nie wolno mieszać starych baterii z nowymi, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia pilota.

PRZESTROGA

/INPUT

(WSTECZ)

Powrót do poprzedniego ekranu.

(Home)

Dostęp do menu głównego Home.

(WYjŚCIE - nA ŻYWO)

Przełączanie między sygnałem antenowym i

różnymi sygnałami wejściowymi.

(Rozpoznawanie głosu)

Przyciski nawigacji

(w górę/w dół/w lewo/w prawo)

Aby przewijać menu, naciśnij przycisk

w górę, w dół, w lewo, w prawo.

Jeśli podczas korzystania z kursora

wciśniesz przyciski

kur-

sor zniknie z ekranu, a pilot Magic

będzie działał jak zwykły pilot. Aby

ponownie wyświetlić kursor na

ekranie, potrząśnij pilotem Magic na

boki.

Kolorowe przyciski

Dostęp do specjalnych funkcji w

niektórych menu.

(

: Czerwony,

: Zielony,

: Żółty,

: Niebieski)

Wyświetlenie pilota ekranowego.

* Dostęp do menu pilota uniwersalnego.

(zależnie od modelu)

* Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku

spowoduje wyświetlenie menu, z którego

można wybrać urządzenie zewnętrzne

podłączone do telewizora.

Służy do oglądania obrazu 3D.

(WYCISZEnIE)

Wyciszenie wszystkich dźwięków.

* Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku

powoduje włączenie funkcji opisu

dźwiękiem.

(ZASILAnIE)

Włączanie i wyłączanie telewizora.

BACK

HOME

P

MY APPS

Rolka (OK)

Aby wybrać menu, wciśnij środek

przycisku kółka. Przy pomocy

przycisku kółka można zmieniać pro-

gramy lub kanały i przewijać menu.

Regulacja głośności.

P

Przewijanie zapisanych programów lub

kanałów.

(Tylko modele UB85**, UB95**, UB98**)

Advertising
This manual is related to the following products: