LG 84UB980V User Manual

Page 267

Advertising
background image

7

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

ВНИМАНИЕ

y

Монтирайте уреда на места без радиочестотна енергия.

y

Трябва да има достатъчно разстояние между външната антена и захранващите

кабели, за да не се допусне тя да се докосва до тях дори ако антената падне.

Това може да причини токов удар.

y

Не поставяйте продукта на места като нестабилни рафтове или наклонени

повърхности. Освен това избягвайте места, където има вибрации или продуктът

няма пълна опора.

В противен случай той може да падне или да се обърне, което да доведе до нара-

няване или повреда на продукта.

y

Ако поставите телевизора на стойка, трябва да предприемете действия да

предотвратите преобръщането на продукта. В противен случай той може да

падне, което да причини нараняване.

y

Ако планирате да монтирате продукта на стена, прикрепете стандартна конзола за монтаж VESA

(допълнителни части) към гърба на продукта. Когато монтирате конзолата за стена (допълнителни

части) към уреда, прикрепете я внимателно, за да не падне.

y

Използвайте само приложенията/ аксесоарите, указани от производителя.

y

При монтиране на антената се консултирайте с квалифициран техник.

Това може да доведе до опасност от пожар или токов удар.

y

Препоръчваме да поддържате разстояние, поне 2 до 7 пъти по-голямо от диагона-

ла на екрана, когато гледате телевизия.

Ако гледате телевизия за по-продължително време, това може да доведе до

замъглено зрение.

y

Използвайте само определения тип батерии.

Това може да повреди дистанционното управление.

y

Не смесвайте стари и нови батерии.

Това може да причини прегряване и отичане на батериите.

y

Батериите не трябва да бъдат излагани на прекомерна топлина. Дръжте далеч от пряка слънчева

светлина, горящ огън и електрически нагревателни уреди.

y

НЕ поставяйте акумулаторни батерии в зарядното устройство.

Advertising
This manual is related to the following products: