LG 84UB980V User Manual

Page 201

Advertising
background image

9

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

y

Vyhýbajte sa dlhodobému dotýkaniu sa obrazovky a pritláčaniu prstov k obrazovke. V

opačnom prípade môže dôjsť k dočasnému skresleniu obrazu na obrazovke.

y

Pri čistení produktu a jeho súčastí odpojte produkt od zdroja napájania a potom ho

utrite mäkkou tkaninou. Pôsobenie nadmernej sily môže spôsobiť poškriabanie alebo

zmenu farby. Na produkt nerozprašujte vodu a neutierajte ho mokrou tkaninou. Nikdy

nepoužívajte prípravky na čistenie skla, automobilov alebo priemyselné leštiace

prostriedky, abrazíva alebo vosk, benzén, alkohol atď., ktoré môžu poškodiť produkt a

jeho panel.

V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo

poškodeniu produktu (deformácii, korózii alebo popraskaniu).

y

Ak ste zariadenie vypli pomocou VYPÍNAČA a neodpojili ho od elektrickej zásuvky, stále je pripojené k zdroju

napájania striedavým prúdom.

y

Pri odpájaní kábla postupujte tak, že kábel uchopíte za zástrčku a vytiahnete ho.

Ak sa vodiče v napájacom kábli prerušia, môže dôjsť k požiaru.

y

Pri premiestňovaní produktu najprv skontrolujte, či ste vypli napájanie. Potom odpojte

napájací kábel, kábel antény a všetky pripojené káble.

Takto predídete poškodeniu televízora alebo napájacieho kábla, čo by mohlo viesť k

požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

y

Pri premiestňovaní alebo vybaľovaní produktu pracujte vo dvojici, pretože produkt je

ťažký.

V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zraneniu.

y

Raz do roka kontaktujte servisné stredisko za účelom vyčistenia vnútorných súčastí

produktu.

Nahromadený prach by mohol spôsobiť mechanickú poruchu.

y

Všetky servisné zásahy zverte kvalifikovaným servisným pracovníkom. Servis je

nevyhnutný v prípade, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad

ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa na zariadenie rozliala tekutina

alebo doň spadli akékoľvek predmety, ak bolo zariadenie vystavené dažďu alebo

vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo ak spadlo.

y

Ak je produkt na dotyk studený, po zapnutí môže mierne „blikať“. Ide o bežný jav, nejde

o poruchu produktu.

y

Panel je produkt s rozlíšením od dvoch do šiestich miliónov pixelov, ktorý využíva špič-

kové technológie. Na paneli môžete vidieť malé čierne bodky alebo jasne sfarbené bod-

ky (červené, modré alebo zelené) s veľkosťou 1 ppm. Nenaznačuje to žiadnu poruchu

a nemá to vplyv na výkon a spoľahlivosť produktu.

Tento jav sa vyskytuje aj u produktov inej značky a nezakladá nárok na výmenu pro-

duktu alebo vrátenie peňazí.

Advertising
This manual is related to the following products: