LG 84UB980V User Manual

Page 160

Advertising
background image

2

OBSAH

ENG

Č

ES

K

Y

OBSAH

2

OBSAH

3

LicEncE

3

OZnÁMEnÍ O SOFTWARU OPEn

SOURcE

3

nASTAVEnÍ EXTERnÍHO

OVLÁDAcÍHO ZAŘÍZEnÍ

4

BEZPEČnOSTnÍ POKYnY

11

Sledování 3D obrazu (pouze 3D modely)

13

POSTUP inSTALAcE

13

MOnTÁŽ A PŘÍPRAVA

13

Vybalení

17

Dokupuje se zvlášť

18

Součásti a tlačítka

20

- Používání tlačítka ovladače

21

Zvedání a přemístění televizoru

21

Umístění monitoru na stolek

23

Montáž na stěnu

24

Používání integrované kamery

25

- Příprava integrované kamery

25

- Názvy dílů integrované kamery

25

- Kontrola rozsahu záběru kamery

26

DÁLKOVÝ OVLADAČ

28

FUnKcE DÁLKOVéHO

OVLADAČE MAgic

29

Zaregistrování dálkového ovladače Magic

29

Jak používat dálkový ovladač Magic

30

Opatření pro používání dálkového
ovladače Magic

31

POUŽÍVÁnÍ UŽiVATELSKé

PŘÍRUČKY

31

ÚDRŽBA

31

Čištění televizoru

31

- Obrazovka, rámeček, kryt a stojan

31

- Napájecí kabel

32

ODSTRAŇOVÁnÍ POTÍŽÍ

32

TEcHnicKé ÚDAJE

VAROVÁnÍ

y

Pokud budete tuto varovnou zprávu ignorovat,

může dojít k vážnému zranění, nehodě či úmrtí.

UPOZORnĚnÍ

y

Pokud budete toto upozornění ignorovat, mohlo

by dojít k lehkým zraněním nebo k poškození

výrobku.

POZnÁMKA

y

Poznámka pomáhá porozumět výrobku a

bezpečně jej používat. Před použitím výrobku si

poznámku důkladně přečtěte.

Advertising
This manual is related to the following products: