LG 84UB980V User Manual

Page 164

Advertising
background image

6

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ENG

Č

ES

K

Y

y

Nestříkejte na výrobek vodu ani jej nečistěte hořlavou látkou (ředidlem nebo

benzenem). Mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému šoku.

y

Zabraňte nárazům či pádu jakýchkoli předmětů do výrobku a dejte pozor, abyste nic ne-

upustili na obrazovku.

Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození výrobku.

y

Nikdy se nedotýkejte tohoto výrobku či antény během bouřky.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

y

Nikdy se nedotýkejte elektrické zásuvky, pokud došlo k úniku plynu. V takovém případě

otevřete okna a vyvětrejte.

Mohlo by dojít k požáru nebo vznícení od elektrického výboje.

y

Sami výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.

Mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému šoku.

V případě nutnosti provedení kontroly, kalibrace či opravy se obraťte na servisní

středisko.

y

V případě, že dojde k některé z níže uvedených událostí, výrobek ihned odpojte a kon-

taktujte místní servisní středisko.

- Došlo k nárazu (do) výrobku
- Výrobek byl poškozen
- Do výrobku se dostaly cizí předměty
- Z výrobku vycházel kouř nebo nezvyklý zápach

Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

y

Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte od něj napájecí kabel.

Usazený prach může způsobit požár, případně opotřebená izolace může způsobit

probíjení, úraz elektrickým proudem nebo požár.

y

Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě. Na zařízení nepokládejte

ani objekty naplněné vodou, například vázy.

y

Neinstalujte tento výrobek na stěnu, pokud by tam byl vystaven působení oleji nebo olejové mlhy.

To by mohlo výrobek poškodit a způsobit jeho pбd.

Advertising
This manual is related to the following products: