Лицензи, Информация за софтуер с отворен код, Настройка на устройство за външно управление – LG 84UB980V User Manual

Page 263

Advertising
background image

3

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

ЛИЦЕНЗИ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОД /

НАСТРОЙКА НА УСТРОЙСТВО ЗА ВЪНШНО УПРАВЛЕНИЕ

ЛИцЕНзИ

Поддържаните лицензи може да са различни в зависимост от модела. За повече информация относно

лицензите посетете www.lg.com.

ИНФОРМАцИЯ зА СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОД

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този

продукт, посетете уеб сайта http://opensource.lge.com.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от

гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по

осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка и обработка, след като

изпратите имейл до opensource@lge.com. Това предложение важи за период от три (3) години от датата на
закупуване на продукта.

НАСТРОЙКА НА УСТРОЙСТВО зА ВЪНШНО

УПРАВЛЕНИЕ

За да получите повече информация за настройката на устройството за външно управление, посетете www.

lg.com

Advertising
This manual is related to the following products: