LG 84UB980V User Manual

Page 194

Advertising
background image

2

OBSAH

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

OBSAH

3

LIcENcIE

3

INFORMÁcIE O SOFTVÉRI TYPU

OPEN SOURcE

(S OTVORENÝM ZDROJOVÝM

KÓDOM)

3

NASTAVENIE EXTERNÉHO

OVLÁDAcIEHO ZARIADENIA

4

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

11

Sledovanie 3D zobrazenia

(len 3D modely)

13

POSTUP INšTALÁcIE

13

MONTÁŽ A PRÍPRAVA

13

Rozbalenie

17

Položky zakúpené samostatne

18

Súčasti a tlačidlá

20

- Používanie tlačidla pákového ovládača

21

Zdvíhanie a premiestňovanie televízora

21

Umiestnenie na stôl

23

Umiestnenie na stenu

24

Používanie vstavanej kamery

25

- Príprava vstavanej kamery

25

- Názov častí vstavanej kamery

25

- Kontrola rozsahu snímania kamery

26

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

28

FUNKcIE DIAĽKOVÉHO

OVLÁDAČA MAgIc REMOTE

cONTROL

29

Registrácia diaľkového ovládača Magic
Remote Control

29

Používanie diaľkového ovládača Magic
Remote Control

30

Preventívne opatrenia pri používaní
diaľkového ovládača Magic Remote
Control

31

POUŽÍVANIE POUŽÍVATEĽSKEJ

PRÍRUČKY

31

ÚDRŽBA

31

Čistenie televízora

31

- Obrazovka, rám, skrinka a stojan

31

- Napájací kábel

32

RIEšENIE PROBLÉMOV

32

TEcHNIcKÉ PARAMETRE

VAROVANIE

y

Ak ignorujete varovanie, mohli by ste sa vážne

zraniť alebo by mohlo dôjsť k nehode či úmrtiu.

UPOZORNENIE

y

Ak ignorujete upozornenie, mohlo by dôjsť

k ľahšiemu poraneniu alebo poškodeniu produktu.

POZNÁMKA

y

Poznámka vám pomáha porozumieť funkciám

produktu a bezpečne ich používať. Pred použitím

produktu si pozorne prečítajte poznámku.

Advertising
This manual is related to the following products: