LG 84UB980V User Manual

Page 40

Advertising
background image

A-40

MAKING CONNECTIONS

Shqip

Lidhni me TV-në një pajisje të ruajtjes USB, si p.sh.

memoria flash USB, njësia e jashtme e diskut të ngurtë

ose lexuesi i kartës së memories USB, dhe hyni në

menynë Smart Share për të përdorur skedarë të ndry-

shëm multimedia.

y

Disa nyje USB mund të mos funksionojnë. Nëse

nuk diktohet pajisja USB e lidhur me anë të nyjës

USB, lidheni drejtpërdrejt me portën USB IN të

televizorit.

y

Lidhni burimin e jashtëm të energjisë nëse

nevojitet USB-ja.

y

Udhëzues lidhjeje për USB 3.0: Disa pajisje USB

mund të mos punojnë nëse nuk përmbushin

standardin USB 3.0. Në rast të tillë, lidhi në

folenë

uSB iN 2 ose uSB iN 3.

ShËNiM

Bosanski

Povežite USB uređaj za pohranjivanje kao što je

USB flash memorija, vanjski tvrdi disk ili USB čitač

memorijskih kartica sa TV-om i pristupite izborniku

Smart Share kako biste koristili različite multimedijalne

datoteke.

y

Neka USB čvorišta možda neće raditi. Ako uređaj

povezan putem USB čvorišta nije prepoznat,

priključite ga izravno na USB IN ulaz televizora.

y

Povežite vanjski izvor napajanja ako je vaš USB

potreban.

y

Vodič o povezivanju za USB 3.0 : Moguće je da

neki USB uređaj neće raditi ako ne zadovoljava

standard USB 3.0. U tom slučaju, povežite uređaj

na priključak

uSB iN 2 ili uSB iN 3.

NApOMENA

Македонски

Овозможува поврзување на USB уреди за

складирање како USB флеш меморија, надворешен

хард диск или читач на USB мемориски картички

со телевизорот и пристап до менито Smart Share

заради користење на разни мултимедијални

фајлови.

y

Одредени USB хаб уреди може да не

функционираат. Ако USB уред кој е поврзан

преку USB хаб не може да се детектира,

директно поврзете го на USB IN приклучокот

од телевизорот.

y

Поврзете го надворешниот извор на

напојување доколку е потребен USB.

y

Напомена за поврзување на USB 3.0 : Некои

USB уреди може да не работат ако не го

задоволуваат USB 3.0 стандардот. Во таков

случај, поврзете го уредот на

uSB iN 2 или

uSB iN 3 приклучоците.

ЗАБЕЛЕШКА

Русский

Подключите к телевизору USB-устройство хранения

данных, например устройство флэш-памяти USB,

внешний жесткий диск или USB-устройство для

чтения карт памяти и откройте меню Smart Share

для использования различных мультимедийных

файлов.

y

Некоторые концентраторы USB могут

не работать. Если устройство USB,

подключенное с помощью концентратора

USB, не обнаружено, подсоедините

его непосредственно к порту USB IN на

телевизоре.

y

Подсоедините внешний источник питания,

если необходим USB.

y

Инструкции по подключению USB 3.0:

Некоторые устройства USB могут не работать,

если они не соответствуют стандарту USB 3.0.

В данном случае используйте порты

uSB iN 2

и

uSB iN 3.

ПРИМЕЧАНИЕ

Advertising
This manual is related to the following products: