LG 84UB980V User Manual

Page 299

Advertising
background image

5

OHUTUSJUHISED

ENGEE

ST

I

y

Paigaldage antennikaabel hoone sise- ja väliskülje vahele, et vältida vihmavee

sissevoolamist.

Vastasel juhul võib see põhjustada tootes veekahjusid ning anda elektrilöögi.

y

Teleri seinale paigaldamisel ärge riputage seda seinale toite- ja signaalikaablite abil.

Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju ja elektrilöögi.

y

Ärge ühendage ühte pikenduspessa liiga palju elektriseadmeid.

Vastasel juhul võib pikenduspesa üle kuumeneda ja tulekahju põhjustada.

y

Välisseadmete ühendamisel ärge laske tootel ümber kukkuda.

Vastasel juhul võite toodet kahjustada või end vigastada.

Desiccant

y

Hoidke pakendis olev niiskusvastane materjal ja vinüülpakend lastele kättesaamatus

kohas.

Niiskusvastased materjalid on allaneelamisel tervisele ohtlikud. Allaneelamise korral

tuleb kutsuda esile oksendamine ja pöörduda haiglasse. Lisaks võib vinüülpakend

põhjustada lämbumist. Vältige selle sattumist laste kätte.

y

Ärge lubage lastel teleri otsa ronida.

Vastasel juhul võib teler pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.

y

Käidelge kasutatud patareid vastavalt nõuetele ja ärge lubage lastel neid alla neelata.

Kui laps patarei alla neelab, pöörduge viivitamatult arsti poole.

y

Ärge sisestage toitekaablisse elektrit juhtivaid esemeid (näiteks metallist söögipulka-

sid), kui kaabli teine ots on ühendatud pistikupessa. Samuti ärge katsuge toitekaablit

vahetult pärast selle ühendamist pistikupessa.

Võite saada surmava elektrilöögi.

(Sõltub mudelist)

y

Ärge asetage tuleohtlikke aineid toote lähedal ega hoidke neid sellel.

Tuleohtlike ainete hoolimatul käsitsemisel on oht plahvatuse või tulekahju tekkeks.

y

Ärge laske tootesse kukkuda metallist esemeid nagu nt münte, juuksenõelu, söögipul-

kasid või traate, või kergsüttivaid esemeid nagu nt paber ja tikud. Eriliselt tuleb silmas

pidada lapsi.

Võib tekkida elektrilöök, tulekahju või vigastused. Kui seadmesse on kukkunud võõrke-

ha, tõmmake toitekaabel välja ja võtke ühendust teeninduskeskusega.

Advertising
This manual is related to the following products: