LG 84UB980V User Manual

Page 21

Advertising
background image

A-21

MAKING CONNECTIONS

Latviešu

Pārraida digitālu video signālu no ārējas ierīces uz tel-

evizoru. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot

DVI-HDMI kabeli, kā redzams šajā attēlā. Lai pārraidītu

audiosignālu, pievienojiet audiokabeli.

Savienojumam izmantojiet jebkuru HDMI ieejas portu.

Varat izmantot jebkuru portu.

y

Atkarībā no grafiskās kartes DOS režīms var

nedarboties, ja izmantots HDMI savienojuma ar

DVI kabelis.

y

Lietojot HDMI/DVI kabeli, tiek atbalstītas tikai

vienas saites ierīces.

PIEZĪME

Srpski

Prenos digitalnog video signala sa spoljnog uređaja do

televizora. Povežite spoljni uređaj i televizor pomoću

DVI-HDMI kabla na način prikazan na sledećoj slici. Za

prenos audio signala, povežite audio kabl.

Izaberite bilo koji HDMI ulazni priključak da biste pov-

ezali uređaje. Možete koristiti bilo koji priključak.

y

U zavisnosti od grafičke kartice, DOS režim

možda neće raditi ako se koristi kabl HDMI–DVI.

y

Prilikom upotrebe HDMI/DVI kabla, podržana je

jedino jednostruka veza.

NApOMENA

hrvatski

Prijenos digitalnog videosignala s vanjskog uređaja na

televizor. Priključite vanjski uređaj na televizor pomoću

DVI-HDMI kabela kako je prikazano na sljedećoj slici.

Za prijenos zvučnog signala priključite zvučni kabel.

Za povezivanje iskoristite bilo koji HDMI ulazni

priključak. Nije važno koji priključak koristite.

y

Ovisno o grafičkoj kartici, DOS način rada možda

neće funkcionirati ako se koristi kabel HDMI na

DVI.

y

Ako koristite HDMI/DVI kabel, podržana je samo

jednostruka veza.

NApOMENA

Shqip

Transmeton sinjalet e videos dixhitale nga një pajisje

e jashtme tek TV-ja. Lidhni pajisjen e jashtme dhe

TV-në me kabllon DVI-HDMI siç tregohet në ilustrimin e

mëposhtëm. Lidhni një kabllo për audion, nëse doni të

transmetoni një sinjal audio.

Zgjidhni një portë hyrëse çfarëdo HDMI për ta lidhur.

Nuk ka rëndësi se cilën portë përdorni.

y

Në varësi të kartës grafike, regjimi DOS mund

të mos funksionojë nëse është në përdorim një

kabllo HDMI në DVI.

y

Kur përdorni kabllon HDMI/DVI, mbështetet

vetëm një lidhje.

ShËNiM

Bosanski

Prenosi digitalni video signal sa vanjskog uređaja na

TV. Povežite vanjski uređaj i TV putem DVI-HDMI kabla

na način prikazan na sljedećoj ilustraciji. Za prenos

audio signala povežite audio kabl.

Odaberite neki HDMI priključak za povezivanje. Možete

koristiti bilo koji priključak.

y

Ovisno o grafičkoj kartici, moguće je da DOS

način rada neće funkcionirati ako se koristi kabl

HDMI na DVI.

y

Prilikom korištenja HDMI/DVI kabla, podržana je

samo jednostruka veza.

NApOMENA

Македонски

Овозможува пренесување на дигитален видео

сигнал од надворешниот уред кон телевизорот.

Поврзете ги надворешниот уред и телевизорот со

DVI-HDMI кабел како што е прикажано на следната

слика. За пренесување на аудио сигнал, поврзете

аудио кабел.

Изберете кој било HDMI влезен приклучок за да се

поврзете. Не е важно кој приклучок се користи.

y

Во зависност од графичката картичка, DOS

режимот може да не функционира доколку

користите кабел "HDMI кон DVI".

y

При користење на HDMI/DVI кабел, поддржано

е единствено единечно поврзување.

ЗАБЕЛЕШКА

Advertising
This manual is related to the following products: