LG 84UB980V User Manual

Page 163

Advertising
background image

5

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ENG

Č

ES

K

Y

y

Kabel antény mezi vnitřkem a vnějškem budovy zahněte tak, aby dovnitř nezatékal

déšť.

Jinak by mohlo dojít k poškození vnitřku výrobku vodou a hrozbě úrazu elektrickým

proudem.

y

Při montáži televizoru na stěnu dbejte na to, aby televizor po montáži nevisel za napá-

jecí a signálové kabely na zadní straně televizoru.

Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

y

Nezapojujte do jedné elektrické zásuvky příliš mnoho elektrických zařízení.

Jinak může dojít k požáru z důvodu přehřátí.

y

Při připojování externích zařízení dávejte pozor, aby vám výrobek neupadl nebo se ne-

převrátil.

Jinak může dojít ke zranění nebo poškození výrobku.

Desiccant

y

Dbejte na to, aby byly vinylové obaly a také materiál proti vlhkosti, který je součástí ba-

lení, mimo dosah dětí.

Materiál proti vlhkosti by mohl být při požití nebezpečný. Pokud by došlo k náhodnému

požití, vyvolejte zvracení a navštivte nejbližší nemocnici. Vinylové obaly mohou způso-

bit zadušení. Uchovávejte je proto mimo dosah dětí.

y

Nedovolte, aby na televizor lezly nebo se je přidržovaly děti.

Jinak se může televizor převrátit a způsobit vážné zranění.

y

Použité baterie pečlivě likvidujte, aby je děti nemohly sníst.

V případě, že dítě baterie sní, ihned s ním jděte k lékaři.

y

Nevkládejte do konce napájecího kabelu vodivé předměty (například kovové předmě-

ty), pokud je druhý konec připojen do elektrické sítě. Rovněž se nedotýkejte napájecího

kabelu ihned po zasunutí zástrčky do elektrické sítě.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. (Závisí na modelu)

y

Neumísťuje ani neuskladňujte v blízkosti výrobku hořlavé látky.

Při neopatrném zacházení s hořlavými látkami hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.

y

Nevhazujte do výrobku kovové objekty, jako jsou například mince, sponky do vlasů, pří-

bory nebo dráty, ani hořlavé objekty, například papír nebo zápalky. To si musí uvědomit

zvláště děti.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění. Pokud se dovnitř vý-

robku dostane cizí předmět, odpojte napájecí kabel a kontaktujte servisní středisko.

Advertising
This manual is related to the following products: