LG 84UB980V User Manual

Page 198

Advertising
background image

6

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

y

Na produkt nerozprašujte vodu ani ho nečistite pomocou horľavých látok (riedidlo alebo

benzén). Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

y

Nevystavujte produkt silným nárazom. Zabráňte, aby doň spadli akékoľvek predmety.

Na obrazovku neklaďte žiadne predmety.

Mohli by ste sa poraniť alebo by sa mohol poškodiť produkt.

y

Počas silnej búrky sa nikdy nedotýkajte produktu ani antény.

Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd.

y

Ak došlo k úniku plynu, v žiadnom prípade sa nedotýkajte elektrickej zásuvky. Otvorte

okná a vyvetrajte.

Mohlo by dôjsť k požiaru alebo popáleniu spôsobenému iskrou.

y

Nerozoberajte, neopravujte ani nijako neupravujte produkt sami.

Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

V prípade potreby preskúšania, kalibrácie alebo opravy produktu kontaktujte servisné

stredisko.

y

Ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií, produkt okamžite odpojte od zdroja napá-

jania a kontaktujte miestne servisné stredisko.

- Produkt bol vystavený nárazu
- Produkt sa poškodil
- Do produktu sa dostali cudzie predmety
- Z produktu uniká dym alebo nezvyčajný zápach

Mohlo by to viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

y

Ak nebudete produkt dlhší čas používať, odpojte napájací kábel od produktu.

Usadený prach by mohol spôsobiť požiar a narušenie izolácie by mohlo spôsobiť únik

elektrického prúdu, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

y

Na zariadenie nesmie nič kvapkať ani prskať a nesmú sa naň umiestňovať predmety

naplnené tekutinou, napríklad vázy.

y

Neinštalujte tento produkt na stenu, pretože by mohol byť vystavený pôsobeniu oleja alebo olejovým

čiastočkám.

Môže dôjsť k poškodeniu produktu a jeho pádu.

Advertising
This manual is related to the following products: