Funkce dálkového ovladače magic – LG 84UB980V User Manual

Page 186

Advertising
background image

28

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE MAGIC

ENG

Č

ES

K

Y

FUnKcE DÁLKOVéHO OVLADAČE MAgic

Jakmile se zobrazí zpráva „Baterie v dálkovém ovladači Magic je vybitá. Vyměňte bate-

rii.“, vyměňte baterii.

Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete příslušný kryt, vložte baterie (1,5 V typu

AA) tak, aby koncovky a odpovídaly štítku umístěnému uvnitř prostoru pro bate-

rie, poté kryt baterií zavřete. Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládá-

ní na televizoru.

Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí.

y

Nepoužívejte současně staré a nové baterie, jinak se dálkový ovladač může poškodit.

UPOZORnĚnÍ

/INPUT

(ZPĚT)

Návrat na předchozí obrazovku.

(Home)

Přístup k menu Home.

(Opustit nabídku a přejít na živé

vysílání)

Přepnutí mezi příjmem vysílání z antény a

různými vstupy.

(Rozpoznávání hlasu)

navigační tlačítka

(nahoru/dolů/doleva/doprava)

Procházejte nabídku stisknutím

tlačítka nahoře, dole, vlevo nebo

vpravo. Pokud stisknete tlačítka

když je v provozu

ukazatel, zmizí ukazatel z obrazovky

a dálkový ovladač Magic bude fungo-

vat jako univerzální dálkový ovladač.

Pro opětovné zobrazení ukazatele

na obrazovce zatřeste dálkovým

ovladačem Magic doprava a doleva.

Barevná tlačítka

V některých nabídkách mají zvláštní

funkce.

(

: Červená,

: Zelená,

: Žlutá,

: Modrá)

Zobrazí Vzdálenou obrazovku.

* Přístup k Menu univerzálního ovladače.

(Závisí na modelu)

* Stisknutím a podržením tlačítka

zobrazíte menu pro výběr externího

zařízení, které je připojené k TV.

Používá se pro sledování videa ve 3D.

(VYPnOUT ZVUK)

Vypnutí všech zvuků.

* Stisknutím a podržením tlačítka

se

aktivuje funkce popisů zvuku.

(nAPÁJEnÍ)

Zapnutí nebo vypnutí televizoru.

BACK

HOME

P

MY APPS

kolečko (OK)

Pro výběr menu stiskněte střed

tlačítka Kolečko. Pomocí tlačítka

Kolečko můžete měnit programy

nebo kanály a procházet nabídku.

Úprava úrovně hlasitosti.

P

Procházení uloženými programy nebo kanály.

(Pouze UB85**, UB95**, UB98**)

Advertising
This manual is related to the following products: