Функции на дистанционното управление magic – LG 84UB980V User Manual

Page 288

Advertising
background image

28

ФУНКЦИИ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ MAGIC

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

ФУНКцИИ НА ДИСТАНцИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ Magic

Когато се появи съобщението “Батерията на дистанционното управление Magic Motion е изто-

щена. Сменете я.”, сменете батерията.

За да смените батериите, отворете капака за батерии, сменете ги (1,5 V AA), като спазите

съответствието на и клеми, посочени върху табелката в гнездото, след което затворете

капака. Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора за дистанционно управле-

ние на телевизора.

За да извадите батериите, извършете действията за поставяне в обратна посока.

y

Не смесвайте стари с нови батерии, тъй като това може да повреди дистанционното управление.

ВНИМАНИЕ

/INPUT

(НАзАД)

Връща се на предишния екран.

(Home)

Предоставя достъп до менюто Home.

(ИзХОД към НА ЖИВО)

Превключване на входящите сигнали

(антена и други източници).

(Разпознаването на глас)

Бутони за навигация

(нагоре/надолу/вляво/вдясно)

Натиснете бутона нагоре,

надолу, наляво или надясно,

за да превъртите менюто. Ако

натиснете бутоните

докато показалецът се използва,

той ще изчезне от екрана и

дистанционното управление Magic

Motion ще работи като обикновено

дистанционно управление. За да

се покаже показалецът на екрана

отново, разклатете дистанционното

управление Magic Motion наляво-

надясно.

цветни бутон

С тях влизате в специални функции

на някои менюта.

(

: Червено,

: Зелено,

: Жълто,

: Синьо)

Показва Отдалечения екран.

* Предоставя достъп до менюто на

универсалното управление.

(в зависимост от модела)

* Натискането и задържането на бутона

извежда меню за избор на външно

устройство, свързано с телевизора.

Служи за гледане на 3D видео.

(Изкл. звук)

Изключвате всички звуци.

* Чрез натискане и задържане на бутона

, функцията аудио описания ще се

включи.

(зАХРАНВАНЕ)

Включва или изключва

захранването на телевизора.

BACK

HOME

P

MY APPS

Колелце (OK)

Натиснете центъра на бутона

Колело, за да изберете меню.

Можете да сменяте програми или

канали и да превъртате менюто,

като използвате бутона Колело.

Регулира силата на звука.

P

Превърта през запазените програми или

канали.

(Само за UB85**, UB95**, UB98**)

Advertising
This manual is related to the following products: