LG 84UB980V User Manual

Page 136

Advertising
background image

12

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ENG

PO

LS

K

I

PRZESTROGA

Warunki oglądania

y

Odległość od telewizora

- Podczas oglądania treści 3D należy zachować odległość od ekranu wynoszącą co najmniej dwukrotność

długości przekątnej. W przypadku odczuwania dyskomfortu podczas oglądania treści 3D należy odsunąć się

od telewizora.

Wiek widzów

y

Niemowlęta/dzieci

- Niedozwolone jest oglądanie obrazu 3D przez dzieci do 6 roku życia.

- Dzieci w wieku do 10 lat mogą wykazywać nadmierne reakcje i ekscytację, ponieważ ich zmysł wzroku

dopiero się rozwija (np. mogą próbować dotykać obiektów 3D, lub wchodzić w ekran telewizora. Dlatego

należy zwracać szczególną uwagę na dzieci oglądające treści 3D.

- U dzieci występują większe różnice w widzeniu materiałów 3D dla obu oczu niż u osób dorosłych, ponieważ

odległość między oczami u dzieci jest krótsza niż u dorosłych. Dlatego ich postrzeganie głębi będzie bardziej

stereoskopowe niż u dorosłych oglądających ten sam obraz 3D.

y

Młodzież

- Młodzież poniżej 19 roku życia może wykazywać nadwrażliwość na stymulację przez światło w treściach 3D.

Młodzież nie powinna oglądać treści 3D przez zbyt długi czas, zwłaszcza w stanie zmęczenia.

y

Osoby starsze

- Osoby starsze mogą dostrzegać efekt trójwymiarowości w mniejszym stopniu niż osoby młodsze. Nie należy

siedzieć w mniejszej odległości od telewizora niż zalecana.

Zalecenia dotyczące korzystania z okularów 3D

y

Należy używać okularów 3D firmy LG. Niestosowanie się do tego zalecenia może uniemożliwić prawidłowe

oglądanie obrazu 3D.

y

Nie należy używać okularów 3D zamiast okularów tradycyjnych, przeciwsłonecznych lub ochronnych.

y

Korzystanie ze zmodyfikowanych okularów 3D może powodować zmęczenie oczu lub zniekształcenie obrazu.

y

Okularów 3D nie należy przechowywać w miejscach bardzo nagrzanych ani bardzo zimnych. Grozi to ich

zniekształceniem.

y

Okulary 3D są delikatne i łatwo je zarysować. Do czyszczenia ich soczewek należy używać czystej, miękkiej

szmatki. Powierzchni soczewek okularów 3D nie wolno szorować ostrymi narzędziami ani czyścić/wycierać za

pomocą środków chemicznych.

Advertising
This manual is related to the following products: