LG 84UB980V User Manual

Page 133

Advertising
background image

9

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ENG

PO

LS

K

I

y

Należy unikać dotykania ekranu lub naciskania go palcami przez dłuższy czas. Może to

spowodować tymczasowe zniekształcenie obrazu na ekranie.

y

Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu i jego części należy odłączyć go od

źródła zasilania. Produkt należy przetrzeć miękką szmatką. Używanie nadmiernej

siły może spowodować porysowanie lub odbarwienie powierzchni. Nie wolno używać

preparatów aerozolowych na bazie wody ani wilgotnej szmatki. W żadnym wypadku

nie wolno używać środków czyszczących do szyb, nabłyszczaczy samochodowych lub

przemysłowych, substancji żrących, wosków, benzenu, alkoholu itp, ponieważ grozi to

uszkodzeniem produktu i jego panelu.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem

produktu (zniekształceniem, korozją lub pęknięciem).

y

Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego, wyłączenie urządzenia za pomocą wyłącznika

nie spowoduje odłączenia go od źródła zasilania.

y

Aby odłączyć przewód, należy chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją.

Rozłączenie przewodów wewnątrz przewodu zasilającego może spowodować pożar.

y

W przypadku przenoszenia produktu należy najpierw wyłączyć zasilanie. Następnie

należy odłączyć przewody zasilające, antenowe i inne przewody podłączeniowe.

Uszkodzenie telewizora lub przewodu zasilającego może spowodować pożar lub

porażenie prądem.

y

Czynności związane z przenoszeniem i rozpakowywaniem produktu powinny wykony-

wać dwie osoby, ponieważ jest on ciężki.

Niestosowanie się do tego zalecenia grozi obrażeniami ciała.

y

Raz w roku należy skontaktować się z centrum serwisowym w celu oczyszczenia we-

wnętrznych elementów produktu.

Nagromadzony kurz może spowodować uszkodzenie mechaniczne.

y

Czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Są one konieczne, jeśli urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, np.

poprzez uszkodzenie wtyczki lub przewodu zasilającego, oblanie cieczą, upuszczenie

jakiegoś przedmiotu do wnętrza urządzenia lub wystawienie urządzenia na działanie

deszczu lub wilgoci, a także w przypadku gdy produkt nie działa prawidłowo lub został

upuszczony.

y

Jeśli urządzenie jest zimne, podczas włączania może wystąpić niewielkie migotanie

obrazu. Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o nieprawidłowym działaniu.

y

Panel jest zaawansowanym technologicznie produktem o rozdzielczości od dwóch do

sześciu milionów pikseli. Na panelu mogą być widoczne czarne i/lub jasne, kolorowe

punkty (czerwone, niebieskie lub zielone) o wielkości 1 ppm. Nie oznaczają one uszko-

dzenia ani nie wpływają na jakość i niezawodność działania produktu.

To zjawisko występuje również w produktach innych firm i nie może być podstawą do

wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy.

Advertising
This manual is related to the following products: